Senior Building Control Officer

£33,799 - £37,849 yearly
 • Vale of Glamorgan
 • Barry, UK
 • 10 Feb, 2020
Permanent,   Full Time   Building Inspector Building Control Building Surveyor

Job Description

RES00018

Pay Details: Grade 9, SCP 31 - 35 £33,799 - £37,849 per annum

A vehicle is provided for work-related activities.

Hours of Work / Working Pattern: 37 hours per week (Monday - Friday)

Main Place of Work: Dock Office, Barry

Description:

The Service sits within a Regeneration and Planning Department under a Head of Service that reports directly to the Managing Director. We work with building owners, contractors and professional advisors to help deliver a building that meets the standards of health, safety and quality required by the Building Regulations, on time and within budget.

Administering the Building Control function in a designated area of the county on site and supportive office duties.

You will need:

 • Knowledge and experience of dealing with major industrial, commercial, health, or retail developments;
 • A good working knowledge of construction techniques;
 • Full knowledge of the Building Regulations statute and the Building Act 1984
 • Knowledge of dealing with means of escape provisions for all types of premise
 • Knowledge of the relevant health and safety procedures, in relation to the working office environment and to site visits, whether in or out of buildings
 • Good communication and writing skills, including report writing
 • Computer literate
 • Eligible for Membership of RICS, CIOB, CABE or equivalent professional body
 • Construction related Degree or equivalent relevant qualification
 • Ability to work effectively as a team, and willingness to work in a manner which contributes positively to the performance of the team
 • Ability to deal professionally and courteously, and undertake effective written and verbal communications with council officers, members of the public and other interested parties
 • Able to travel effectively around various site locations throughout the Vale of Glamorgan
 • Firm commitment to customer care and promotion of the Building Control service

Closing date: 25.02.2020

 

Uwch Swyddog Rheoli Adeiladau

 RES00018

Manylion am gyflog: Gradd 9, PCG 31 - 35 £33,799 - £37,849 y flwyddyn

Darperir cerbyd ar gyfer gweithgareddau cysylltiedig â gwaith.

Oriau Gwaith / Patrwm Gweithio: 37 awr yr wythnos (Llun-Gwe)

Prif Waith: Swyddfa’r Dociau, Y Barri

Disgrifiad:

Mae’r Gwasanaeth bellach yn rhan o’r Adran Adfywio a Chynllunio dan Bennaeth Gwasanaeth sy’n atebol yn uniongyrchol i'r Rheolwr Gyfarwyddwr. Mae’r adran yn cydweithio â pherchnogion adeiladau, contractwyr ac ymgynghorwyr proffesiynol i gyfleu adeiladau sy’n cydymffurfio â’r safonau iechyd a diogelwch ac ansawdd sy’n ofynnol gan y Rheoliadau Adeiladu, yn brydlon ac o fewn cyllideb.

Gweinyddu swyddogaeth rheoli adeiladu ardal ddynodedig o’r sir ar y safle a dyletswyddau ategol.

Bydd angen y canlynol arnoch:

 • Gwybodaeth a phrofiad o ddelio â datblygiadau diwydiannol, masnachol, iechyd neu fanwerthu mawr;
 • Gwybodaeth ymarferol am dechnegau adeiladu;
 • Gwybodaeth lawn am y statud Rheoliadau Adeiladau a Deddf Adeiladu 1984
 • Gwybodaeth am ddelio â darpariaethau llwybrau dianc ar gyfer pob math o safle
 • Gwybodaeth am weithdrefnau iechyd a diogelwch perthnasol mewn perthynas ag amgylchedd swyddfa waith ac ymweliadau safle, y tu mewn neu’r tu allan i adeiladau
 • Sgiliau cyfathrebu ac ysgrifennu da, gan gynnwys llunio adroddiadau
 • Sgiliau cyfrifiadurol
 • Cymwys i fod yn aelod o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig, CIOB, CABE neu gorff proffesiynol cyfatebol.
 • Gradd ym maes adeiladu neu gymhwyster perthnasol cyfwerth
 • Gallu gweithio’n effeithiol fel aelod o dîm, a pharodrwydd i weithio mewn ffordd sy’n gwneud cyfraniad cadarnhaol at berfformiad y tîm
 • Gallu delio’n broffesiynol ac yn gwrtais, a chyfathrebu’n effeithiol yn ysgrifenedig ac ar lafar, â swyddogion y cyngor, aelodau’r cyhoedd a phartïon eraill â diddordeb
 • Gallu teithio’n effeithiol o gwmpas yr amryw leoliadau ledled Bro Morgannwg.
 • Ymrwymiad clir i ofal cwsmeriaid a hyrwyddo’r gwasanaeth Rheoli Adeiladau

Dyddiad Cau: 25.02.2020