Prif Syrfëwr Prosiect Adeiledig

£34,788 - £38,813 yearly
 • Denbighshire County Council
 • Caledfryn, Denbigh
 • 09 Jul, 2020
Permanent,   Full Time   Building Inspector Building Control Building Surveyor

Job Description

Prif Syrfëwr Prosiect Adeiledig

Graddfa 10, £34,788 - £38,813 37 awr yr wythnos

Lleoliad yn Caledfryn, Dinbych

Parhaol

Dyddiad cau: Dydd Llun 27ain Gorffennaf 2020

Swydd-ddisgrifiad

Pwrpas y Swydd

 1. Darparu cyngor a chymorth proffesiynol a thechnegol i swyddogion ar faterion yn ymwneud â Rheoli Adeiladu a’r amgylchedd adeiledig ehangach mewn perthynas â gwaith strategol a gweithredol yr adran.
 2. Arwain a chydlynu prosiectau a gyflawnir gan yr Adran. Sicrhau datblygiad parhaus yr adran o fewn ffiniau’r gyllideb, wrth sicrhau cydymffurfiaeth â’r holl ofynion statudol a nodweddion
  perthnasol y cyngor.

Adnoddau/Offer/Deunydd

 • Camera
 • Gliniadur, ffôn symudol,
 • Mesurydd tamprwydd,
 • Profwr gwydr allyrredd isel
 • Cyfarpar Diogelu Personol Iechyd a Diogelwch – esgidiau diogelwch, fflîs, siaced a gwasgod lachar, het galed, amddiffynnwr llygaid, amddiffynwyr clustiau, masgiau wyneb, oferôls y gellir eu taflu Deunyddiau Safle Iechyd a Diogelwch – hylif glanhau, weips, rholyn tywel

Goruchwylio/Rheoli Pobl

 • Goruchwylio tîm o syrfewyr proffesiynol sy’n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu polisïau a chanllawiau perthnasol.

Amodau Gwaith Arbennig

 • Rhaid i ddeiliad y swydd allu teithio. Er bod hon yn swydd 37 awr yr wythnos, mae angen agwedd hyblyg tuag at oriau gwaith craidd

Prif Atebolrwydd a Chyfrifoldebau

 • Goruchwylio a rhoi arweiniad i Swyddogion ar broblemau gweithredol, materion technegol a diweddariadau deddfwriaethol.
 • Cymhwyso a gweinyddu Rheoliadau Adeiladu, deddfwriaethau perthnasol, canllawiau a pholisïau a gweithdrefnau cysylltiedig.
 • Datblygu a gweinyddu systemau a gweithdrefnau’r adran sy’n cefnogi cyflawniad ei pholisïau, yn gwella perfformiad ac yn sicrhau gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y cwsmer i ddefnyddwyr a buddddeiliaid.
 • Hwyluso a gweithredu diwylliant a arweinir gan berfformiad i wella a datblygu gwasanaethau’r adran gan anelu at ddarparu perfformiad ardderchog yn defnyddio systemau rheoli perfformiad fel bo’r angen, i gofnodi, monitro a gwella darpariaeth gwasanaeth lle bo angen.
 • Ymdrin â materion statudol yn ymwneud ag Iechyd a Diogelwch pobl o fewn ac o amgylch adeiladau.
 • Gwerthuso safon ac ansawdd darpariaeth y gwasanaeth a sicrhau bod safonau perfformiad proffesiynol priodol yn cael eu sefydlu a’u cynnal drwy asesiadau sicrhau ansawdd a thrwy werthuso ac adolygu perfformiad Swyddogion.
 • Datblygu a hyrwyddo’r gwasanaethau a ddarperir o fewn yr adran i gael yr incwm mwyaf posib’.
 • Darparu swyddogaethau a gweithgareddau dydd i ddydd yr Amgylchedd Adeiledig, yn cynnwys:
 • Gwirio ceisiadau wedi’u hadneuo am gydymffurfiad â’r Rheoliadau Adeiladu a gwneud penderfyniadau am geisiadau o fewn y cyfnod statudol.
 • Archwilio gwaith adeiladu wrth iddo fynd ymlaen ar y camau rhagnodedig er mwyn sicrhau cydymffurfiad â'r Rheoliadau perthnasol.
 • Cadw cofnodion statudol o archwiliadau safleoedd a chymryd y camau priodol mewn perthynas â thoriadau cofnodedig.
 • Darparu gwasanaethau sy'n cydymffurfio â deddfwriaeth, rheoliadau, rheolau sefydlog, rheoliadau ariannol a gofynion iechyd a diogelwch statudol.
 • Ymgymryd â gweithgareddau perthnasol i weithrediad a darpariaeth prosiectau a mentrau penodol.
 • Bydd deiliad y swydd yn cynorthwyo i gyflawni blaenoriaethau'r adran Amgylchedd Adeiledig i gefnogi diwylliant a arweinir gan berfformiad a gweithio tuag at gyflawni 'rhagoriaeth' drwy ddangosyddion perfformiad allweddol.
 • Efallai y bydd deiliad y swydd hefyd o bryd i'w gilydd yn gweithio gyda sawl adran arall o fewn y Gwasanaeth Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd i helpu i gyflawni blaenoriaethau gwasanaeth gan gefnogi dull amlddisgyblaethol a arweinir gan brosiectau ac adeiladu ar gyfleoedd a mentrau a sicrhau bod yr holl brosiectau rhyngddibynnol yn cael eu cydlynu’n effeithiol.
 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill ar gais Rheolwr yr Amgylchedd Adeiledig a Gwarchod y Cyhoedd a’r Pennaeth Cynllunio, Gwarchod y Cyhoedd a Gwasanaethau Cefn Gwlad.

Gwybodaeth, Sgiliau, Hyfforddiant a Phrofiad

 • Cymhwyster cydnabyddedig hyd lefel gradd mewn pwnc perthnasol i adeiladu gydag o leiaf 5 mlynedd o brofiad o adeiladwaith, arolygu adeiladau a deddfwriaeth o fewn yr amgylchedd adeiledig ehangach.
 • Rhaid bod â phrofiad sylweddol a gwybodaeth ymarferol dda o'r ddeddfwriaeth statudol berthnasol gyda’r gallu i ddehongli a rhoi rheoliadau statudol ar waith.
 • Rhaid bod â’r gallu i weithredu ar lefel strategol a dangos ymrwymiad i gadw i fyny â’r dulliau “arfer orau” o ran materion yr Amgylchedd Adeiledig.
 • Tystiolaeth o sgiliau prosiect a sgiliau rheoli da a gwybodaeth a dealltwriaeth o faterion caffael yn cynnwys materion cyfreithiol, ariannol ac eiddo yn effeithio ar reoli prosiectau.
 • Profiad o osgoi gwrthdaro a datrys anghydfod.
 • Profiad o reoli targedau a phrofiad cynhwysfawr o fonitro/rheoli perfformiad.
 • Aelodaeth lawn neu’n gweithio tuag at aelodaeth lawn o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig neu Gymdeithas Peirianwyr Adeiladau gyda thystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus.
 • Gwybodaeth a phrofiad o systemau technoleg gwybodaeth a rheoli data.
 • Gallu dangos lefel uchel o sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu ac ymchwil.

Gweledigaeth/Cyd-destun

Bydd y swydd hon yn cefnogi ymagwedd dan arweiniad prosiect amlddisgyblaeth i gyflawni blaenoriaethau gwasanaeth. Bydd y swydd yn cyfrannu tuag at ddarpariaeth gweithgareddau gwasanaeth integredig ac effeithiol o ddydd i ddydd i bob cwsmer, busnes a chymuned ar draws y Sir.

Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm i gyflawni eu swyddogaethau craidd a gweithgareddau a blaenoriaethau ehangach yr adran.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau'n ymwneud â'r swydd hon, cysylltwch â Gareth Roberts ar 01824 70 6790

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn Gyflogwr Anabledd Hyderus ac yn ymroddedig i Gyfle Cyfartal a Safonau Iaith Gymraeg. Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw ffurflenni cais a dderbynnir yn y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na ffurflenni cais a gyflwynir yn Saesneg. Am ddulliau amgen o wneud cais, ffoniwch AD ar 01824 706200

I weld pecyn gwybodaeth y swydd agorwch y ddolen isod os gwelwch yn dda.

Pecyn Gwybodaeth

ENGLISH VERSION - https://cabejobs.co.uk/job/1335/principal-built-project-surveyor/