Prif Reolwr Rheoli Adeiladu

£39,880 - £43,857 yearly
 • Denbighshire County Council
 • Ffordd Caledfryn, Denbigh, UK
 • 13 Oct, 2020
Permanent,   Full Time   Building Control Management

Job Description

Pwrpas y Swydd

Rheoli gyda chyfrifoldeb llawn dros swyddogaeth Rheoli Adeiladu yr Awdurdod yn unol â gofynion deddfwriaethol statudol a osodir ar yr Awdurdod, gan ddal yn gyfwastad â deddfwriaethau newydd a sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu a’u gweinyddu’n llawn bob amser.

Rheoli gyda chyfrifoldeb llawn dros swyddogaeth Phridiannau Tir yr Awdurdod yn unol â gofynion deddfwriaethol statudol a osodir ar yr Awdurdod, gan ddal yn gyfwastad â deddfwriaethau newydd a sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu a’u gweinyddu’n llawn bob amser.

Cyflenwi gwasanaethau cyhoeddus ymatebol o safon uchel a chyfrannu’n effeithiol at gyflawni blaenoriaethau’r Cyngor.

Cefnogi a chynorthwyo'r Rheolwr Datblygu a Rheoli Adeiladu i reoli adnoddau; datblygu’r gwasanaeth yn strategol ac yn barhaus a darparu’r gwasanaeth yn effeithlon ac yn effeithiol.

Darparu cyngor a chyfeiriad proffesiynol o safon uchel sy’n canolbwyntio ar gwsmeriaid ym mhob mater sy’n ymwneud â rheoli adeiladu a phridiannau tir.

Prif Atebolrwydd a Chyfrifoldebau

 • Gweithredu fel arweinydd ar gyfer y Gwasanaeth ym mhob mater sy’n ymwneud â rheoli adeiladu ac adeileddau.
 • Cyfrannu at reoli, gweinyddu, adolygu a gwella’r gwasanaeth Rheoli Adeiladu trwy reoli perfformiad yn effeithiol mewn marchnad eithriadol o gystadleuol.
 • Creu gweithdrefnau Rheoli Adeiladu a hwyluso newidiadau mewn swyddogaethau ac arferion gwaith.
 • Sicrhau bod gwybodaeth am reoli adeiladu yn cael ei chyfathrebu’n effeithiol i wasanaethau perthnasol, budd-ddeiliaid a’r cyhoedd, gan gynnwys staff o fewn y tîm a chydweithwyr yn y Cyngor.
 • Gweithredu a gorfodi deddfwriaeth megis Rheoliadau Adeiladu, Deddf Adeiladu a deddfwriaethau cysylltiedig i sicrhau bod adeiladau sydd wedi’u cwblhau yn bodloni’r darpariaethau hyn, a chysylltu lle bo hynny’n briodol ag adrannau ac asiantaethau eraill.
 • Blaenoriaethu a rhaglennu gwaith y tîm a monitro cynnydd yn rheolaidd i sicrhau bod perfformiad yn cael ei werthuso a bod gwelliannau yn cael eu gweithredu.
 • Sicrhau bod y swyddogaeth Rheoli Adeiladu yn cael ei gyflawni yn effeithiol ac yn effeithlon a chynorthwyo i wirio a phrosesu ceisiadau yn ogystal â sicrhau bod y gwasanaeth yn dal i fod yn gystadleuol ac yn effeithlon.
 • Fel sy’n briodol, mynychu a chynghori cyfarfodydd Pwyllgorau’r Cyngor, y Cabinet a grwpiau ffurfiol ac anffurfiol eraill, gan sicrhau bod Aelodau’r Cyngor yn gallu dod i benderfyniadau deallus a phriodol am reoli adeiladu, materion adeileddol a materion yn ymwneud â’r Gwasanaeth.
 • Rheoli yn effeithiol llwyth achos o geisiadau Rheoli Adeiladu a gwaith dymchwel arfaethedig mwy cymhleth.
 • Cynnal archwiliadau a phenderfynu ar gamau gweithredu priodol, gan gynnwys camau gorfodi ac achosion cyfreithiol. Gweithredu fel tyst i’r Gwasanaeth mewn materion rheoli adeiladu a pharatoi datganiadau ar gyfer apeliadau ac achosion cyfreithiol.
 • Asesu adroddiadau o adeileddau peryglus a phenderfynu ar fesurau priodol a dechrau’r broses o gyflwyno hysbysiadau statudol a llofnodi hysbysiadau a awdurdodwyd.
 • Sicrhau bod y swyddogaeth Pridiannau Tir yn cael ei darparu yn effeithiol ac yn effeithlon ar ran y Cyngor trwy fonitro a, lle bo'r angen, addasu cofnodion, amseroedd ymateb a phob gweithdrefn.
 • Hyrwyddo a marchnata’r Gwasanaeth Rheoli Adeiladu a Phridiannau Tir yn frwd.
 • Cyfrannu at ddatblygu gweithdrefnau, systemau (gan gynnwys rheoli ansawdd) a chanllawiau er mwyn rheoli prosesau rheoli adeiladu a gweithdrefnau corfforaethol, ac arwain yn y gwaith hwnnw lle bo hynny’n briodol.
 • Datblygu partneriaethau llwyddiannus ac effeithiol gydag adrannau’r Llywodraeth, cyrff rhanbarthol, sefydliadau strategol, grwpiau cymunedol lleol a phartneriaid i sicrhau bod yr amcanion corfforaethol, strategol a chyflenwi gwasanaeth yn cael eu cyflawni.
 • Cynnal, adolygu a gwella systemau cyfrifiadurol a systemau cofnodi a chofrestru eraill y gwasanaeth. Hefyd cyfrannu at reoli a datblygu systemau a rhaglenni TGCh yn y gwasanaeth a datblygu a hyrwyddo mynediad at wefan y swyddogaeth rheoliadau adeiladu
 • Sicrhau bod prosesau rheoli risg ac archwilio priodol mewn lle a bod asesiadau risg yn cael eu cynnal yn rheolaidd i sicrhau bod y Cyngor yn llai agored i risgiau, heriau cyfreithiol neu golled ariannol.
 • Awdurdodi gwariant ar ran y Cyngor i gael gwared ar adeileddau peryglus, lle bo hynny’n briodol
 • Ymgymryd â dyletswyddau sy’n codi o ddydd i ddydd fel sy’n angenrheidiol er mwyn rhedeg yr adran yn esmwyth, o fewn lefel cyfrifoldebau cyffredinol y swydd.
 • Darparu arweiniad priodol i aelodau’r tîm i’w galluogi i ymgymryd â’u gwaith mewn modd proffesiynol ac effeithlon, a chadw mewn cysylltiad â staff cymorth a rhoi cyfarwyddiadau iddynt.
 • Sicrhau y cydymffurfir â pholisïau perthnasol gan gynnwys deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch.
 • Dirprwyo yn ôl yr angen ar ran y Rheolwr Datblygu a Rheoli Adeiladu ac ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill fel y gofynnir gan y Rheolwr Datblygu a Rheoli Adeiladu a’r Pennaeth Gwasanaeth.

Adnoddau/Offer/Deunyddiau

Gliniadur, ffôn symudol, camera, mesurydd lleithder, offer rheoli adeiladu perthnasol eraill.

Goruchwylio / Rheoli Pobl

Goruchwylio tîm o Syrfewyr proffesiynol a swyddogion pridiannau tir i gyflawni’r swyddogaethau hynny.

Gwybodaeth, Sgiliau, Hyfforddiant a Phrofiad

 • Cymhwyster cydnabyddedig hyd lefel gradd mewn pwnc perthnasol i adeiladu gydag o leiaf 5 mlynedd o brofiad o adeiladwaith, arolygu adeiladau a deddfwriaeth o fewn yr amgylchedd adeiledig ehangach.
 • Rhaid bod â phrofiad sylweddol a gwybodaeth ymarferol dda o'r ddeddfwriaeth statudol berthnasol gyda’r gallu i ddehongli a rhoi rheoliadau statudol ar waith.
 • Rhaid bod â'r gallu i weithredu ar lefel strategol a dangos ymrwymiad i ddal yn gyfwastad â dulliau “arfer orau” o weithredu materion Amgylcheddau Adeiledig
 • Llwyddiant blaenorol o sgiliau prosiect a rheoli da a dealltwriaeth o faterion caffael gan gynnwys materion cyfreithiol, ariannol ac eiddo sy’n effeithio ar reoli prosiectau
 • Profiad o osgoi gwrthdaro a datrys anghydfod
 • Profiad o reoli targedau a phrofiad cynhwysfawr o fonitro/rheoli perfformiad
 • Aelodaeth lawn neu gweithio tuag at aelodaeth o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig neu’r Gymdeithas Peirianwyr Adeiladau gyda thystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus.
 • Gwybodaeth a phrofiad o systemau technoleg gwybodaeth a rheoli data.
 • Gallu dangos lefel uchel o sgiliau rhyngbersonol, cyfathrebu ac ymchwil.

Amodau Gwaith Arbennig

Rhaid i ddeiliad y swydd allu teithio. Er bod hon yn swydd 37 awr yr wythnos, mae angen agwedd hyblyg tuag at oriau gwaith craidd.

Gwiriadau Cyflogaeth / Gofynion Penodol

Mae gofyn i weithwyr newydd fynd drwy ein gwiriadau recriwtio mwy diogel; 2 eirda boddhaol yn cwmpasu 3 blynedd o gyflogaeth, tystiolaeth o gymwysterau hanfodol, tystiolaeth o'r Hawl i Weithio yn y DU.

Datganiad Diogelu

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cydnabod ei rwymedigaethau i ddiogelu plant ac atal caethwasiaeth a masnachu mewn pobl, gan wneud popeth o fewn ei allu i atal caethwasiaeth a masnachu mewn pobl o fewn ei fusnesau. Mae sawl math o gaethwasiaeth fodern, gan gynnwys masnachu mewn pobl, llafur gorfodol, caethiwed a chaethwasiaeth.

Mae diogelu yn bwysig i bawb, ac mae gofyn i holl weithwyr Sir Ddinbych weithio yn unol â pholisïau a gweithdrefnau Diogelu Oedolion / Plant y Cyngor, mae dyletswydd arnynt i roi gwybod am unrhyw bryderon sy’n codi wrth gyflawni eu dyletswyddau a bod yn ymwybodol o arwyddion cam-fanteisio. Dylid codi unrhyw bryderon â’r Rheolwr Diogelu Penodedig er mwyn i’r Cyngor allu gweithredu pan gaiff cam-fanteisio ei adnabod.

Gweledigaeth / Cyd-destun

Bydd y swydd hon yn cefnogi ymagwedd dan arweiniad prosiect amlddisgyblaeth i gyflawni blaenoriaethau gwasanaeth. Bydd y swydd yn cyfrannu at ddarparu gweithgareddau dyddiol y gwasanaeth i bob cwsmer, busnes a chymuned ar draws y Sir mewn modd integredig ac effeithiol. Disgwylir i ddeiliad y swydd weithio'n annibynnol ac fel rhan o dîm i gyflawni eu swyddogaethau craidd a gweithgareddau a blaenoriaethau ehangach yr adran.

Manylion Am Yr Unigolyn

Mae’r Manylion am yr Unigolyn yn nodi'r sgiliau, yr wybodaeth a'r profiad yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol i gyflawni dyletswyddau'r swydd yn effeithiol. Fe’i defnyddir yn y broses o lunio’r rhestr fer a'r cyfweliadau ar gyfer y swydd hon. Dylech ddangos ar eich ffurflen gais sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf hyn, gan mai dim ond wrth fodloni pob un o’r meini prawf hanfodol (a’r meini prawf dymunol lle bo'n berthnasol) y byddwch yn cael eich cynnwys ar y rhestr fer.

Addysg A Chymwysterau

Hanfodol

 • Rhaid i ddeiliad y swydd fod yn aelod llawn o Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig neu Gymdeithas Peirianwyr Adeiladau.

Dymunol

 • Cymhwyster cydnabyddedig hyd lefel gradd mewn adeiladu.

Profiad Perthnasol

Hanfodol

 • O leiaf 5 mlynedd o brofiad ym maes rheoli adeiladu a’r ddeddfwriaeth berthnasol gyda thystiolaeth o ddatblygiad proffesiynol parhaus.

Dymunol

Profiad o reoli tîm yn effeithol

Gwybodaeth A Sgiliau Cysylltiedig Â’r Swydd

Hanfodol

 • Ymwybyddiaeth o ddatblygiadau polisi strategol lleol a chenedlaethol perthnasol a mentrau yn effeithio ar reoli adeiladu a’r amgylchedd adeiledig.
 • Gwybodaeth ymarferol dda a phrofiad o dechnoleg gwybodaeth, systemau rheoli data a dadansoddi data

Dymunol

 • Sgiliau arwain

Rhinweddau Personol

Hanfodol

 • Gallu dangos sgiliau gweithio mewn partneriaeth sefydliadol / amlasiantaeth effeithiol. Menter a hunan-gymhelliant, yn agored i syniadau newydd ac yn gallu cyfleu syniadau er mwyn eu rhoi ar waith.
 • Sgiliau dadansoddi a chyfathrebu da (yn ysgrifenedig ac ar lafar).

Gofynion Eraill

Hanfodol

 • Trwydded yrru ddilys.
 • Gallu dangos diddordeb a dealltwriaeth gwirioneddol o broffesiwn yr amgylchedd adeiledig yn cynnwys dulliau ariannu posibl.
 • Empathi at y Gymraeg a’r diwylliant Cymreig.

Dymunol

 • Gallu siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg.